به دلیل برخی مشکلات ، ممکن است در پاره ای اوقات عکس ها و قالب وبلاگ قابل رویت نباشد ، سعی آن است تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود ، از صبوریتان سپاس پرندگان ایران - خانواده توکا - Turdidae
 
وبلاگ در بر گیرنده عكس ، مشخصات ، زیستگاه و پراکندگی پرندگان ایران خواهد بود
 
 

 

خانواده توکا

Family Turdidae

 

پرندگاني هستند ، غالبا رنگارنگ و با قامتي نسبتا راست كه در بين آنها بهترين پرندگان خواننده وجود دارد

منقاري باريك و يا نسبتا باريك دارند. پاهاي آنها قوي‌ست ، اين خانواده داراي گونه‌هاي زياد و نسبتا نا متجانسي‌ست و شامل چك‌ها ، دم سرخ‌ها ، بلبل‌ها و توكــا‌ها مي باشد .

 

 

 

دم چتری

 

دم چتری - Rufous Bush Chat

دم چتری - Rufous-tailed Scrub robin

دم چتری - Cercotrichas Galactotes

 

انگليسي : Rufous Bush Robin, Rufous-tailed Scrub Robin or Rufous Bush Chat

فرانسوي : Agrobate Roux

لاتين : Cercotrichas Galactotes

 

مشخصات :

15 سانتي متر . نر و ماده همشكل ، بدن باريك و پاهاي دراز دارد . بعضي از حركاتش به توكاها شبيه است . با دم چتري دراز و بلوطي رنگ كه در انتها بطور مشخص سياه و سفيد است به آساني شناخته مي شود . سطح پشتي قهوه‌اي مايل به خاكستري ، ابروي كمرنگ و واضح و سطح شكمي خاكي رنگ دارد . از نظر رفتار خيلي گستاخ‌تر از سسك‌ها است و بدون ترس روي بوته‌ها و زمين مي نشيند و در اين حالت بالها را قدري پايين مي گيرد و مرتبا دم چتري خود را در جهت عمودي تكان مي دهد .

 

زيستگاه :

باغ‌ها ، تاكستانها ، نخلستانها و زيتوئن‌زارها ، پرچين‌ها . روي نخل‌هاي كوتاه و درخت گز لانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی دم چتری 

دم چتری از جمله پرندگانی است که در تابستانها از پراکندگی نسبتا زيادی برخوردار است.

 

کلیک کنید

 

 

 

طرقه کوهی

 

طرقه کوهی جنس نر - Male Rock Thrush

طرقه کوهی جنس نر - Monticola saxatilis

طرقه کوهی جنس ماده - Female Rock Thrush

 

انگليسي : Rufous-tailed Rock Thrush or just Rock Thrush

فرانسوي : Merle de roche

لاتين : Monticola Saxatilis

 

مشخصات :

19 سانتي متر . در تمام فصول دم كوتاه آن بلوطي رنگ و وسطش قهوه‌اي است . پرنده نر در تابستان سر و گردن و جبه‌اش آبي مايل به سربي كمرنگ ، بالهايش تقريبا سياه و سطح شكمي آن نارنجي بلوطي است . در زمستان به خاطر حاشيه هاي نخودي رنگ پرها ، اين رنگ‌ها تا حدي نهفته مي ماند و پروبال پرنده منظره تيره و لكه‌لكه پيدا مي كند .  پرنده ماده سطح پشتي پر از لكه دارد كه گاهي اثري از رنگ سفيد روي پشتش ديده مي شود و سطح شكمي آن لكه‌لكه نخودي رنگ است . اين پرنده اغلب در اختفا بسر مي برد و تك‌زي است . مانند چكچك كوهي راست مي نشيند و دمش را به آرامي تكان مي دهد و معمولا با حركت شيرجه مانند از محلي كه نشسته است دور مي شود و خود را بين سنگها پنهان مي كند . به كمك دم بلوطي رنگش به آساني از طرقه بنفش تشخيص داده مي شود .

 

زيستگاه :

در مناطق باز و سنگلاخ و يا بين درختان ، در نواحي كوهستاني زادوولد مي كند .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی طرقه کوهی 

بطور کلی طرقه کوهی پرنده ای است که تابستانها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .

 

کلیک کنید

 

 

 

طرقه بنفش

 

طرقه بنفش جنس نر - Male Blue Rock Thrush

طرقه بنفش جنس ماده - Female Blue Rock Thrush

 

انگليسي : Blue Rock Thrush or Blue Rock-Thrush

فرانسوي : Merie bleu

لاتين : Monticola Solitarius

 

مشخصات :

20 سانتي متر . كمي از طرقه كوهي بزرگتر است . پرنده نر به آساني با پرو بال خاكستري مايل به آبي سير شناخته مي شود و در زمستان بنظر تقريبا سياه مي آيد . پرنده ماده در سطح پشتي قهوه‌اي مايل به آبي است و در سطح شكمي كمرنگتر و داراي راه‌راه عرضي قهوه‌اي مايل به خاكستري مي باشد . با بالهاي فروافتاده و دم نسبتا كوتاه و لرزان روي سنگ مي نشيند و به محض نزديك شدن انسان با حركتي شيرجه مانند مي پرد و دور مي شود .  اين پرنده تك‌زي است .

 

زيستگاه :

نواحي بياباني و سنگلاخ ، دامنه‌هاي برهنه كوهستان و نقاط كم ارتفاع تا سطح دريا . در شكاف سنگ‌ها ، صخره ها و ساختمانها لانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی طرقه بنفش 

طرقه بنفش پرنده ای است نيمه مهاجر و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .

 

کلیک کنید

 

 

 

دم سرخ پشت بلوطی

 

دم سرخ پشت بلوطی جنس نر - Male Eversmann's Redstart

دم سرخ پشت بلوطی جنس ماده - Female Eversmann's Redstart

 

انگليسي : Eversmann's Redstart or Rufous-backed Redstart

فرانسوي : Rouge-Queue d’eversmann

لاتين : Phoenicurus Erythronotus

 

مشخصات :

۱۴.۵ سانتي متر . پرنده‌اي ست با رنگهاي بسيار درخشان .  پرنده نر در پروبال تابستاني سر و پس گردنش خاكستري كمرنگ است و يك نوار پهن سياه در ناحيه چشم دارد كه تا كنار گردن امتداد پيدا مي كند . سينه ، شكم ، پشت و دم آن به رنگ قرمز نارنجي روشن است . در زمستان رنگ قرمز و سياه قسمتهاي جلوي بدن آميخته با نخودي است . بالهايش تقريبا سياه و داراي دو لكه بزرگ سفيد و مشخص مي باشد . پرنده ماده در سطح پشتي ، قهوه‌اي مايل به خاكستري است ، بجز دمگاه و دمش كه شبيه پرنده نــر مي باشد .  بالهايش خاكستري چرك است و لكه بزرگ سفيدي روي آن ديده مي شود . سطح شكمي آن سفيد چرك مي باشد . رفتارش شبيه دم سرخ معمولي است ( رجوع شود به دم سرخ كوهي )

 

زيستگاه :

زمستانها در فضاهاي باز با درختان و بوته هاي پراكنده و يا زمينهاي زراعتي كوهستاني ديده مي شود .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی دم سرخ پشت بلوطی 

دم سرخ پشت بلوطی پرنده ای است که زمستانها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است . به صورت اتفاقي ضمن مهاجرت در زمينهاي پست حوالي درياي خزر ديده مي شود .

 

کلیک کنید

 

 

 

دم سرخ سیاه

 

دم سرخ سیاه جنس نر - Male Black Redstart

دم سرخ سیاه جنس ماده - Female Black Redstart

 

انگليسي : Black Redstart

فرانسوي : Rouge-Queue noir

لاتين : Phoenicurus Ochruros

 

مشخصات :

14 سانتي متر . هردو جنس در تمام سنين ، مانند دم سرخ معمولي دمي خرمائي و هميشه لرزان و دمگاه خرمائي رنگ دارند ولي پروبال آنها از پرنده مزبور تيره‌تر و سطح زيرين بالهايشان تقريبا سياه است . پرنده نــر سياه دوده اي است با لكه بالي سفيدرنگ ( بعضي نرهاي جوان در فصل زادوولد اين لكه را ندارند ) كه پروبالش در پائيز كمرنگتر است و لكه بالي آن تا حدي ناپيدا است . پرنده ماده و پرنده نابالغ شبيه دم سرخ معمولي ولي تيره‌ترند و سطح شكمي آنها خاكستري تيره است ( نه نخودي ) . حركاتش شبيه دم سرخ معمولي است ولي بيشتر روي ساختمانها و يا صخره‌ها مي نشيند .

 

زيستگاه :

صخره‌ها ، ساختمانها ، دامنه‌هاي سنگلاخ و گاهي تاكستانها . در سوراخ ديوارها ، صخره‌ها و ساختمانها لانه سازي مي كند .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی دم سرخ سیاه 

دم سرخ سیاه پرنده ای است بومي ایران و فراوان است . زمستانها نيز به تعداد نسبتا فراوان ديده مي شود .

 

کلیک کنید

 

 

 

 

خانواده توکا از تعداد گونه‌هاي متعددي تشكيل شده

و به دليل دسترسي آسانتر و راحت تر مطالب و عكسها ، مطالب به شش صفحه تقسيم شده است

 

                     

۱ 

 

 

چنانچه اطلاعات مستند و اخبار جديدي از پراكندگي و وضعيت پرندگان ايراني در دست داريد

از طريق ارسال ایمیل ما را هم مطلع كنيد .

کلیه حقوق این وبلاگ شامل علائم و مطالب متعلق به وب سایت رسمی پرندگان ایران می باشد .

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است .

All Rights Reserved 2007-2008 © by: Iranian-birds.com

 

 
 
 |    نوشته شده توسط : Breeze Chute