به دلیل برخی مشکلات ، ممکن است در پاره ای اوقات عکس ها و قالب وبلاگ قابل رویت نباشد ، سعی آن است تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود ، از صبوریتان سپاس پرندگان ایران
 
وبلاگ در بر گیرنده عكس ، مشخصات ، زیستگاه و پراکندگی پرندگان ایران خواهد بود
 
 

 

خانواده کاکایی

پرستو های دریایی

 

پرستوهاي دريايي جثه‌اي باريك‌تر و كوچكتر از كاكايي‌ها دارند و بال‌هايشان باريك‌تر و پروازشان زيباتر از آنها است . دمشان دو شاخه ، منقار آنها باريك‌تر و نوك‌تيزتر است كه در پرواز اغلب آن را رو به پايين نگهميدارند ، بيشتر پرستوهاي دريايي سفيدند با تارك سياه كه در زمستان پيشاني آنها سفيد مي باشد و بعضي كاكل دارند . معمولا درجا بال مي زنند و براي گرفتن ماهي شيرجه مي روند . به دشواري راه مي روند .

نر و ماده آنها همشكل است و روي زمين يا در آبگيرها آشيانه مي سازند .

غذاي پرندگان خانواده كاكايي شامل ماهي ها ، سخت‌پوستان ، نرم‌تنان ، حشرات ، لاشه‌حيوانات ، گاهي ميوه‌هاي سته و مواد گياهي است .

 

 

پرستوی دریایی سیاه

 

پرستوی دریایی سیاه - Black Tern

پرستوی دریایی سیاه - Childonias niger

پرستوی دریایی سیاه - Guifette noire

 

انگليسي : Black Tern

فرانسوي : Guifette noire

لاتين : Childonias niger

 

مشخصات :

24 سانتي‌متر ؛ پرستوي دريايي سياه ، پرستوي دريايي بال سفيد و پرستوي دريايي گونه سفيد پرندگان تالابي كوچكي هستند كه پرو بال زادوولد آنها به‌طور كلي تيره‌رنگ است و با تغذيه ضمن پرواز در حالي كه خود را براي گرفتن طعمه  به اب مي زنند ، مشخص مي شوند . پرستوي دريايي سياه تنها پرستوي دريايي است كه در پر و بال زادوولد تماما خاكستري مايل به سياه است ، بجز پوشپرهاي زير دم آن كه تماما سفيد مي باشد . در دوران پرريزي ، بدني لكه‌لكه دارد . در زمستان پيشاني ، گردن و سطح شكمي آن سفيد است و لكه‌هاي بزرگ و تقريبا سياهي در طرفين سينه و جلوبال‌هاي آن ديده مي شود . پرنده نابالغ شبيه بالغ زمستاني ولي پشتش پررنگ‌تر است ، منقار اين پرنده سياه ، باريك و تقريبا به درازاي سر آن است ( براي مقايسه پر و بال زمستاني و نابالغ‌ها رجوع شود به پرستوي دريايي گونه‌سفيد و بال سفيد ) در بالاي سطح اب به پس و پيش پرواز مي كند و به منظور گرفتن حشرات با نوك به آب مي زند ولي به ندرت در آب فرو مي رود .

 

زيستگاه :

آبهاي داخل خشكي ، گاهي در ساحل دريا نيز ديده مي شود .

 

پراكندگي :

پرستوی دریایی سیاه پرنده ای ست که به صورت مهاجر عبوري در شمال و غرب ايران دیده می شود ، تعداد قابل توجه‌اي از آنها همه‌ساله در پناهگاه حيات وحش جزيره شتور زادوولد مي كنند .

 

 

پرستوی دریایی بال سفید

 

پرستوی دریایی بال سفید - White-Winged Black Tern

پرستوی دریایی بال سفید - White-winged Tern

پرستوی دریایی بال سفید - Chlidonias leucopterus

 

انگليسي : White-winged Tern or White-winged Black Tern

فرانسوي : Guifette leucoptere

لاتين : Chlidonias leucopterus

 

مشخصات :

23 سانتي‌متر ؛ در تابستان با پرو بال سياه و پوشپرهاي بال و دم سفيد به آساني قابل تشخيص است . تفاوت‌هاي ديگرش با پرستوي دريايي سياه عبارتست از دم سفيد و پوشپرهاي زيربالي سياه ( نه خاكستري كمرنگ ) . فرق پرنده بالغ در زمستان با پرستوي دريايي سياه نداشتن لكه‌هاي تيره‌رنگ طرفين سينه ، سياهي كمتر روي تارك ، درشت‌تر بودن جثه و منظم‌تر بودن پرواز آن است ، و از پرستوي دريايي گونه‌سفيد به وسيله طوق كامل و سفيد گردن ، دمگاه كمرنگ‌تر و دم چهارگوش‌تر مشخص مي شود .پرنده نابالغ به كمك تضاد رنگ قهوه‌اي سير و يكدست پشت و بال‌هاي خاكستري كمرنگش از نابالغ پرستوي دريايي سياه و به وسيله پشت تيره رنگ يكدست و دمگاه سفيد از نابالغ پرستوي دريايي گونه‌سفيد تشخيص داده مي شود . منقار اين پرنده در تابستان قرمز و در زمستان تقريبا سياه است و منقار پرستوي دريايي سياه و پرستوي دريايي گونه‌سفيد كوتاه‌تر و كلفت‌تر مي باشد . رفتار و زيستگاه آن مانند پرستوي دريايي سياه مي باشد و غالبا سرتاسر سال همراه آن ديده مي شود .

 

پراكندگي :

پرستوی دریایی بال سفید از جمله پرندگانی‌ست که به صورت مهاجر عبوري در همه‌جاي ايران ديده مي‌شود . در گذشته احتمال آن می رفته که در شمال و غرب ايران زادوولد كند ، اما و در حال حاضر اطلاع دقيق و درستي از وضعيت اين پرنده در دست نيست  .

 

 

پرستوی دریایی نوک کلفت

 

پرستوی دریایی نوک کلفت - Gull-billed Tern

پرستوی دریایی نوک کلفت در پرواز - Gull-billed Tern in flight

پرستوی دریایی نوک کلفت جنس نر و ماده - Male & female Gull-billed Tern

 

انگليسي : Gull-billed Tern

فرانسوي : Sterne hansel

لاتين : Gelocheliddon nilotica

 

مشخصات :

37 سانتي‌متر ؛ در پروبال تابستاني به پرستوي دريايي بدصدا شبيه است ولي از آن به كمك منقار كاملا سياه ، خيلي كوتاه‌تر و باد‌كرده و دم خاكستري كم‌شكاف‌تر تشخيص داده مي شود . در پرواز پرجثه‌تر و بال‌هايش پهن‌تر از پرنده مزبور به‌نظر مي آيد . پاهايش سياه و به‌طور محسوس بلندتر از پاهاي ساير پرستوهاي دريايي است . سياهي روي سر را در زمستان از دست مي دهد و سرش خيلي سفيدتر از سر پرستوي دريايي بي‌صدا مي شود . پرنده نابالغ تارك نخودي رنگ دارد و پرهاي دور چشمش تيره‌رنگ است . رفتار اين پرنده تا حد زيادي شبيه شبيه ساير پرستوهاي دريايي است ولي عادت شكار كردن حشرات در خشكي ، نشانه مطمئني براي تشخيص آن از پرستوي دريايي بي صدا مي باشد . به ندرت در آب شيرجه مي رود .

 

زيستگاه :

باتلاق‌هاي شور ، سواحل ماسه‌اي و آب‌هاي داخل خشكي . به‌صورت دسته‌جمعي در سواحا ماسه اي و جزيره‌هاي كوچك كرداب‌هاي شور زادوولد مي كند .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی پرستوی دریایی نوک کلفت 

پرستوی دریایی نوک کلفت پرنده‌ای‌ست که به‌طور عمده تابستان‌ها در شمال ايران نسبتا فراوان است . معدودي از آنها زمستان را در جنوب شرقي درياي خزر باقي مي مانند ، تعداد قابل توجه‌اي از آنها همه‌ساله در پناهگاه حيات وحش جزيره شتور زادوولد مي كنند .

 

 

پرستوی دریایی خزر

 

پرستوی دریایی خزر - Caspian Tern

پرستوی دریایی خزر - Hydroprogne tschegrava

پرستوی دریایی خزر - Sterne Caspienne

 

انگليسي : Caspian Tern

فرانسوي : Sterne Caspienne

لاتين : Hydroprogne tschegrava

 

مشخصات :

52 سانتي‌متر ؛ تقريبا به بزرگي يك كاكايي نقره‌اي ؛ تارك و طرفين سرش نا زير چشم‌ها سياه است ، دم دوشاخه و منقاري ضخيم به رنگ قرمز نارنجي دارد ، قسمت سياه سر در زمستان خاكستري به نظر مي آيد كه در اطراف چشم پررنگ‌تر است . پرنده نابالغ شبيه بالغ زمستاني است با سطحپشتي پر از لكه‌هاي تقريبا قهوه‌اي .  اين پرنده در پرواز شبيه كاكايي‌ها است و پروازي سنگين‌تر از ساير پرستو‌هاي دريايي دارد  ، ولي به‌وسيله منقار بزرگش به آساني شناخته مي شود . تيرگي سطح زيرين شاهپرهاي نخستين آن مشخص است ( رجوع شود به مشخصات پرستوي دريايي كاكلي )

 

زيستگاه :

پرستوي دريايي خزر پرنده‌اي است ساحلي ولي در درياچه‌ها و رودخانه‌هاي بزرگ نيز ديده مي شود .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی پرستوی دریایی خزر 

پرستوی دریایی خزر پرنده‌ای‌ست که به تعداد نسبتا فراوان در ايران زادوولد مي كند ( پناهگاه حيات وحش جزيره شتور ) زمستان‌ها فراوان است و ضمن مهاجرت بطور منظم در ناحيه خزر ديده مي شود . امكان دارد كه در جنوب شرقي درياي خزر نيز زادوولد كند .

 

 

پرستوی دریایی کاکلی

 

پرستوی دریایی کاکلی - Great Crested Tern

پرستوی دریایی کاکلی جنس نر و ماده به همراه جوجه - Male & female Great Crested Tern and chick

پرستوی دریایی کاکلی در پرواز - Great Crested Tern in flight

 

انگليسي : Great Crested Tern

فرانسوي : Sterne huppee

لاتين : Sterna bergii

 

مشخصات :

48 سانتي‌متر ؛ يك پرستوي دريايي خيلي بزرگ تقريبا به اندازه پرستوي دريايي خزر . تارك و پس گردنش كه پرهاي آن تشكيل كاكل كوچكي را مي دهند ، سياه است و پيشاني سفيد دارد . جبه و دم دوشاخه‌اش خاكستري و پرنگ‌تر از پرستوي دريايي كاكلي كوچك مي باشد . منقارش زرد مومي است كه در قاعده اثري از رنگ سبز دارد ، پاهايش سياه و سطح شكمي آن كاملا سفيد است ، در زمستان سفيدي پيشاني توسعه بيشتري پيدا مي كند و ناحيه تارك پر از خال‌خال سفيد است ، پرستوي دريايي كاكلي ؛ پرنده‌اي است اجتماعي ، براي گرفتن ماهي از ارتفاع نسبتا زياد به درون آب شيرجه مي رود  .

 

زيستگاه :

پرنده‌اي است ساحلي كه معمولا در وسط دريا تغذيه مي كند و روي سواحل ماسه‌اي وسيع و گاهي سواحل سنگي استراحت مي نمايد . به صورت دسته‌هاي بزرگ در جزاير كوچك و سواحل ماسه‌اي ، روي زمين آشيانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی پرستوی دریایی کاکلی 

پرستوی دریایی کاکلی ؛ پرنده‌اي است بومي ايران و بطور كلي از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .

 

 

پرستوی دریایی کاکلی کوچک

 

پرستوی دریایی کاکلی کوچک - Lesser Crested Tern

پرستوی دریایی کاکلی کوچک در پرواز - Lesser Crested Tern in flight

پرستوی دریایی کاکلی کوچک - Sterna bengalensis

 

انگليسي : Lesser Crested Tern

فرانسوي : Sterne voygeuse

لاتين : Sterna bengalensis

 

مشخصات :

36 سانتي‌متر ؛ خيلي شبيه پرستوي دريايي كاكلي ، ولي كوچكتر از آن ، و به اندازه پرستوي دريايي بي صدا است . جبه و دم خاكستري كمرنگ‌تر و منقار زرد نارنجي دارد ( نه زرد مومي ) سبك‌پروازتر از پرستوي دريايي كاكلي است ولي از لحاظ رفتــار و زيستگاه شبيه به آن است .

 

زيستگاه :

 

نقشه پراکندگی پرستوی دریایی کاکلی کوچک 

پرستوی دریایی کاکلی کوچک ؛ پرنده‌اي است بومي ايران و بطور كلي نسبتا فراوان است و تعداد قابل توجه‌اي از آنها همه ساله در پناهگاه حيات وحش جزيره شتور زادوولد مي كنند .

 

 

 

خانواده کاکایی - پرستو های دریایی از تعداد گونه‌هاي متعددی تشكيل شده

و به دليل دسترسی آسانتر و راحت تر مطالب و عكسها ، مطالب به دو صفحه تقسيم شده است

 

 

 

 

چنانچه اطلاعات مستند و اخبار جديدي از پراكندگي و وضعيت پرندگان ايراني در دست داريد

از طريق ارسال ایمیل ما را هم مطلع كنيد .

کلیه حقوق این وبلاگ شامل علائم و مطالب متعلق به وب سایت رسمی پرندگان ایران می باشد .

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است .

All Rights Reserved 2007-2008 © by: Iranian-birds.com

 

 
 
 |    نوشته شده توسط : Breeze Chute